Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 18 травня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
"Про Указ Президента України від 19 березня 1996 року N 194/96 (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 24.05.96 N 01-8/198) 24.05.1996 Друкувати

Арбітражні суди України

 

Указом Президента України від 19 березня 1996 року N 194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році" (далі - Указ) визначені головні цілі, пріоритети та порядок приватизації державного майна у 1996 році.

Указ діє з 19 березня до 31 грудня 1996 року.

Указ містить перелік об'єктів приватизації, класифікований за групами залежно від первісної (балансової) вартості основних фондів, зазначеної у балансовому звіті за квартал, що передував даті прийняття органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта та інших якісних ознак. Об'єкти приватизації класифікуються таким чином:

група А - об'єкти, вартість основних фондів яких у цінах на 1 січня 1995 року не перевищує 33000 млн.крб. (крім об'єктів групи Г), а також окреме індивідуально визначене майно - будівлі, споруди та нежитлові приміщення - незалежно від його вартості;

група Б - об'єкти, вартість основних фондів яких у цінах на 1 січня 1995 року становить від 33000 до 2150000 млн.крб., а частка вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 1,5 раза (крім об'єктів групи Г);

група В - об'єкти, вартість основних фондів яких у цінах на 1 січня 1995 року становить від 33000 до 2150000 млн.крб., а частка вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість приватизаційного майнового сертифіката більш як у 1,5 раза (крім об'єктів групи Г);

група Г - об'єкти, вартість основних фондів яких у цінах на 1 січня 1995 року перевищує 2150000 млн.крб., а також підприємства-монополісти, що визнані такими в установленому порядку; об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою; об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвесторів за рішенням Уряду України;

Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, майно ліквідованих підприємств, підприємств-банкрутів;

група Е - пакети акцій відкритих акціонерних товариств, які залишились після реалізації плану приватизації; частки (паї, акції), що належать державі у майні підприємств із змішаною формою власності; цінні папери, паї, інше майно об'єкта приватизації в інших підприємствах, що не ввійшли до статутних фондів або не враховані під час проведення оцінки вартості такого об'єкта приватизації.

Згідно з Указом першочерговій приватизації підлягають об'єкти, які найбільше впливають на розвиток споживчого ринку, створюють сприятливі умови для розвитку конкуренції, обмеження монополії, залучення до участі у приватизації іноземних інвесторів, а також ті, перебування яких у державній власності стримує процес структурної перебудови економіки (перелік таких об'єктів наведений в пункті 3 Указу). Рішення про приватизацію цих об'єктів державні органи приватизації приймають з власної ініціативи.

Приватизація майна в агропромисловому комплексі здійснюється в порядку, встановленому законодавством України для приватизації такого майна, із забезпеченням виконання завдань щодо обсягів приватизації, визначених цим Указом.

Дія цього Указу щодо приватизації державного майна, за винятком статей 13, 14, 22 не поширюється на приватизацію майна, що здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законодавством для приватизації майна в агропромисловому комплексі.

Кабінет Міністрів України визначає переліки об'єктів, умови приватизації яких погоджуються з Кабінетом Міністрів України, а також умови приватизації об'єктів групи Г.

За рішенням керівника відповідного державного органу приватизації може бути продовжено до двох місяців строк передбачений частиною другою статті 7 Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N 699 для подання на затвердження до відповідного державного органу приватизації проекту статуту створюваного відкритого акціонерного товариства, акта оцінки майна об'єкта приватизації, проекту плану розміщення акцій та списку осіб, які мають згідно з законодавством України пільги на придбання акцій об'єкта, що приватизується.

Таке рішення керівник органу приватизації приймає з ініціативи заінтересованого суб'єкта приватизації чи з власної ініціативи.

Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється за наявності двох і більше покупців. У разі, якщо для участі у конкурсі, аукціоні зареєстровано одного покупця, приватизація відповідного об'єкта здійснюється шляхом його викупу таким покупцем. У разі викупу такого об'єкта членом трудового колективу підприємства (організації орендарів) може надаватися розстрочка платежу строком на один рік.

Будівлі (споруди, приміщення), у яких розташовано приватизований до набрання чинності цим Указом об'єкт малої приватизації, вважаються як об'єкти групи А, крім випадків, коли законодавством України заборонено приватизацію будівлі (споруди, приміщення), яка становить національну, культурну, історичну цінність і перебуває під охороною держави, або коли відповідна будівля (споруда, приміщення) передана в довгострокову оренду в порядку передбаченому Указом Президента України від 30 грудня 1994 року N 827.

Власник об'єкта малої приватизації, відповідно до статті II Указу, має право викупити в межах займаної цим об'єктом площі будівлю (споруду, приміщення), у якій розташовано цей об'єкт малої приватизації на момент приватизації будівлі (споруди, приміщення), за умови, що він не скористався раніше таким правом.

У разі відмови власника об'єкта малої приватизації приватизувати відповідну будівлю (споруду, приміщення, її приватизація здійснюється на конкурентних засадах.

Указ установлює можливість проведення обов'язкової аудиторської перевірки в ході приватизації державних підприємств лише після завершення реалізації плану приватизації відповідного об'єкта.

Для забезпечення ефективності приватизації Указом передбачено застосування таких способів підготовки підприємств до цього процесу:

корпоратизація підприємств (перетворення державного підприємства відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N 699 у відкрите акціонерне товариство, засновником якого є відповідний орган, уповноважений управляти державним майном, а його акції належать державі і продаються в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів від 28 березня 1996 року N 363. Плата за державну реєстрацію відкритих акціонерних товариств, які створені відповідно до цього Указу, не справляється, державне мито за реєстрацію інформації про випуск акцій таких товариств не сплачується за умови, якщо товариство зареєстровано після 19 березня і до 31 грудня 1996 року;

ліквідація підприємств, визнаних банкрутами (відповідно до Закону України "Про банкрутство", яка проводиться з метою погашення державою боргів цього підприємства за рахунок продажу закріпленого за ним майна). Приватизації підлягає майно ліквідованого підприємства-банкрута, що залишилося після задоволення вимог кредиторів і розрахунків по оплаті праці членів трудового колективу цього підприємства;

фінансове оздоровлення підприємств (шляхом примусового перетворення підприємства зі змішаною формою власності у відкрите акціонерне товариство). Продаж об'єктів групи Е здійснюється за умови, якщо на це є згода інших співвласників. У разі відсутності згоди недержавних засновників (учасників) на перетворення підприємства зі змішаною формою власності у відкрите акціонерне товариство державна частка (пай) у цьому підприємстві приватизується шляхом її продажу на аукціоні, за конкурсом.

З метою активізації участі іноземних інвесторів запроваджено національний режим їх участі у приватизації державного майна. Указом передбачено порядок приватизації різних груп об'єктів, а також об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; призупинено приватизацію державного майна, розташованого у зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення.

Інформуємо про викладене для керівництва при вирішенні спорів, пов'язаних з приватизацією майна державних підприємств.

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський

« Повернутись до всіх матеріалів групи