Вищий господарський суд України
Про внесення змін і доповнень до Інформаційного листа ВГСУ від 12.09.2014 № 01-06/1290/14 "Про Закон України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням АТО" (Інформаційний лист ВГСУ від 01.12.2014 № 01-06/2052/14) 01.12.2014

У зв’язку з виникненням у судовій практиці низки питань, пов’язаних із застосуванням норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України вважає за необхідне внести такі зміни і доповнення до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.09.2014  № 01-06/1290/14 "Про Закон України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції".

1. У пункті 2:

1.1. Абзац другий доповнити знаком "," після слів "розгляд справ";

1.2. Доповнити абзацом такого змісту: "З повним текстом даного розпорядження можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (www.vgsu.arbitr.gov.ua)".

2. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

"Достатність поданих учасниками судового процесу документів і матеріалів для вчинення необхідних процесуальних дій визначається тим судом, до якого згідно з установленою підсудністю звернувся заявник, з урахуванням змісту цих документів (матеріалів) і конкретних обставин справи. З огляду на викладене відповідні процесуальні дії вчиняються:

а) по можливості – без відновлення втраченої справи або її частини (тобто за наявними документами і матеріалами), оскільки це забезпечує більш оперативний захист прав та охоронюваних законом інтересів учасника (учасників) судового процесу;

б) за відсутності такої можливості (тобто за недостатності поданих документів і матеріалів для вчинення процесуальних дій) - згідно з пунктом 7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" (в редакції постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 № 2). При цьому відновлення втрачених справ, незалежно від того, на якій стадії розгляду вони перебували (в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанцій), здійснюється місцевими господарськими судами (Запорізької і Харківської областей); якщо необхідно здійснити апеляційний або касаційний розгляд справи, її матеріали після такого відновлення передаються названими судами відповідно до суду апеляційної або касаційної інстанцій".

3. Доповнити новими пунктами 5-8 такого змісту:

"5. Розгляд заяв і скарг, поданих за зміненою згідно із Законом підсудністю справ, здійснюється відповідними господарськими судами за загальними правилами ГПК.

У разі подання заяви (в т.ч. позовної) або скарги, стосовно якої ГПК передбачено обов’язкове надсилання її копії і копій доданих до неї документів іншим учасникам судового процесу, що знаходяться на території проведення АТО  і на адресу яких у зв’язку з цим неможливо надіслати відповідні копії, господарський суд:

- приймає заяву (скаргу), про що виносить ухвалу;

- тією ж ухвалою покладає на заявника обов’язок подати документ, яким підтверджується неможливість надсилання копії заяви і доданих до неї документів іншому учасникові судового процесу, що знаходиться на території проведення АТО.

Форму відповідного документа законодавчо не визначено. Отже, ним може бути будь-який документ, виданий (надісланий) адресатові підприємством зв'язку за підписом керівника (заступника керівника, іншої уповноваженої особи) такого підприємства, що свідчив би про неможливість пересилання поштової кореспонденції на територію проведення АТО.

У випадку неподання такого документа позов підлягає залишенню без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК.

Якщо згаданий документ наявний у суду, його витребування у заявника не здійснюється.

6. Учасник судового процесу, який знаходиться на території проведення АТО, вважатиметься належним чином повідомленим про час і місце засідання господарського суду за таких умов.

1) Якщо відповідну ухвалу господарським судом надіслано поштою за місцезнаходженням учасника судового процесу, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. При цьому слід мати на увазі, що згідно із статтею 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, вони вважаються достовірними, доки до них не внесено відповідних змін.

2) У разі коли учасник судового процесу не значиться у згаданому  реєстрі, - якщо названу ухвалу господарським судом надіслано поштою за адресою, яку зазначено в заяві (скарзі), або за місцем проживання фізичної особи, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи (коли заяву пов’язано з його діяльністю).

3) Якщо у господарського суду наявні достовірні (тобто документально підтверджені підприємством зв’язку) відомості про неможливість здійснення поштових відправлень до певних населених пунктів чи місцевостей, то суд не вчиняє дій, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту. У такому разі, а також у випадках, коли поштові відправлення учасникам судового процесу все ж було надіслано, але їх повернуто підприємством зв’язку через неможливість вручення, суд здійснює відповідне повідомлення шляхом  надсилання телеграми, телефонограми, з використанням факсимільного зв'язку чи електронною поштою або з використанням інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення. У такому разі на примірнику переданого тексту, що залишається у матеріалах справи, зазначаються дата і година його передачі і прізвища та ініціали осіб, які передали і прийняли текст. У матеріалах справи мають міститися документи, що підтверджують отримання учасником судового процесу повідомлення (завірений судом витяг з журналу реєстрації телефонограм, журналу реєстрації електронних поштових відправлень тощо).

4) За неможливості здійснити повідомлення учасника судового процесу і в такий спосіб - інформація про час і місце судового засідання розміщується на сторінці відповідного суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/). У такому разі на роздрукованій сторінці з мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію про час та місце засідання господарського суду, зазначаються дата розміщення інформації, прізвище та ініціали судді, у провадженні якого знаходиться відповідна справа, а також вчиняється його підпис.

Якщо господарським судом вжито відповідних заходів щодо повідомлення учасника судового процесу, який знаходиться на території проведення АТО, у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування прийнятого судового рішення з посиланням на пункт 2 частини третьої статті 104 або пункт 2 частини другої статті 11110 ГПК.

7. Надсилання судових рішень у справах, учасники судового процесу в яких знаходяться на території проведення АТО, здійснюється таким же чином, як і повідомлень про час і місце розгляду справи (пункт 6 цього листа), за винятком надсилання телеграм і телефонограм.

8. Процесуальні дії, пов’язані з виконанням судових рішень у справах, що розглядалися судами, розташованими в районі проведення АТО, за відсутності матеріалів справ вчиняються на підставі даних Єдиного державного реєстру судових рішень та автоматизованої системи документообігу суду (якщо вчинення таких дій не потребує відновлення справи)".

4. У пункті 5:

4.1. Вважати цей пункт пунктом 9;

4.2. Друге речення доповнити словами: "та з урахуванням платіжних реквізитів, визначених для того господарського суду, до якого подається відповідна заява чи інше звернення.";

4.3. Доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли судовий збір за результатами розгляду справи стягується в доход державного бюджету України, відповідні накази надсилаються господарським судом до державної податкової інспекції за місцезнаходженням  господарського суду, який здійснив розгляд справи або завершив розгляд переданої йому з іншого господарського суду справи".

5. Пункт 6 вважати пунктом 10 і в його абзаці другому: а) слова "Господарського процесуального кодексу України" замінити абревіатурою "ГПК"; б) доповнити знаком "," після слів і цифри "статті 1 Закону".

 

 

Голова Вищого

господарського суду України           Б. Львов