Вищий господарський суд України
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ від 08.01.92 р. N 06-9/18 Про проведення кваліфікаційної атестації спеціалістів та інших працівників арбітражних судів 08.01.1992

ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

    Відповідно до п. 3 Постанови Президії Верховної Ради України від 22.11.91 N 1852-XII надсилаємо Положення про порядок проведення кваліфікаційної атестації спеціалістів та інших працівників арбітражних судів, затверджене Президією Вищого арбітражного суду України 28 грудня 1991 р., яким слід керуватись при оцінці рівня кваліфікації спеціалістів та службовців арбітражних судів України. 

При проведенні атестації спеціалістів та службовців необхідно мати на увазі таке: 

1. До складу кваліфікаційної колегії слід рекомендувати найбільш принципових та досвідчених арбітрів, які б змогли професійно оцінити ділові якості спеціаліста. 

2. В роботі по проведенню атестації не можна допускати щонайменшого формалізму, а тим більше вважати атестацію простим засобом покращання матеріального стану спеціаліста (службовця). Атестувати того чи іншого працівника необхідно, принципово оцінюючи його дійсні ділові якості, рівень професійної підготовленості, досвід роботи тощо. 

3. Та обставина, що перша атестація повинна проводитись протягом шести місяців з дня прийняття спеціаліста на роботу, не зобов'язує кваліфікаційну колегію присвоювати спеціалісту класний чин або категорію при першій же атестації: якщо буде встановлено, що спеціаліст ще не повністю відповідає кваліфікаційним вимогам, кваліфікаційна колегія може відкласти присвоєння класного чину (категорії) на строк, який вважає необхідним для набуття спеціалістом потрібних досвіду та знань. 

4. Для того, щоб атестація була проведена максимально об'єктивно, спеціаліста необхідно з перших же днів роботи використовувати за призначенням - доручати саме ту роботу, якою він займатиметься в подальшому (узагальнення, аналізи, вивчення окремих категорій справ, підготовку проектів процесуальних документів, повідомлень, інформацій тощо). Результати виконання дорученої роботи аналізувати і обговорювати з ним або на виробничих нарадах. Це дасть можливість виявити здібності спеціаліста щодо самостійної діяльності та атестувати його на підставі об'єктивної оцінки його професійного рівня. 

5. Роботу кваліфікаційної колегії необхідно планувати таким чином, щоби на момент складання кошторису витрат на наступний рік майбутнє присвоєння класних чинів (категорій) було спрогнозовано, а суми передбачуваних доплат враховані в проекті кошторису. 

Додаток: на 5 арк. 

Голова Вищого 

арбітражного суду України Д. М. Притика  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Президії Вищого арбітражного суду України 

від 28 грудня 1991 р. 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення кваліфікаційної атестації спеціалістів арбітражних судів Кримської АРСР, областей та м. Києва 

1. Відповідно до статті 36 Закону України "Про арбітражний суд" спеціалісти арбітражних судів України, оплата праці яких згідно з чинним законодавством встановлюється залежно від рівня кваліфікації, проходять кваліфікаційну атестацію, за результатами якої їм присвоюється відповідний класний чин. 

2. З метою визначення рівня професійної підготовленості спеціалістів арбітражного суду Кримської АРСР, арбітражних судів областей та м. Києва (в подальшому - арбітражний суд) утворюються кваліфікаційні колегії. 

3. Кваліфікаційна колегія арбітражного суду обирається загальними зборами трудового колективу з числа арбітрів даного арбітражного суду строком на п'ять років. 

Голова арбітражного суду та його заступник (заступники) до складу кваліфікаційної колегії не входять, але можуть брати участь у її засіданні з правом дорадчого голосу. 

Кількісний склад колегії визначається при її обранні. 

4. Вибори складу кваліфікаційної колегії арбітражного суду проводяться відкритим голосуванням. Голосування проводиться по кожній кандидатурі окремо. Обраними до складу кваліфікаційної колегії вважаються арбітри, що набрали більшість голосів присутніх на зборах. 

5. Голова та секретар кваліфікаційної колегії арбітражного суду обираються загальними зборами трудового колективу з числа членів кваліфікаційної колегії відкритим голосуваннях. 

6. Кваліфікаційна колегія арбітражного суду проводить за поданням голови арбітражного суду атестацію спеціалістів арбітражного суду. 

7. При оцінці ділових якостей спеціаліста, що атестується, обов'язково враховується його здатність забезпечити основні напрямки діяльності спеціалістів арбітражних судів України, затверджені рішенням Президії Вищого арбітражного суду від 22.11.91. 

8. Вимоги, яким повинен відповідати спеціаліст арбітражного суду: вища спеціальна освіта (юридична, економічна); вільне володіння українською і російською мовами, досвід роботи за спеціальністю (бажано в народному господарстві або арбітражних органах); вміння самостійно аналізувати ситуацію, орієнтуватися в процесах, які відбуваються в сфері господарських відносин, та оперативно приймати оптимальні щодо ситуації рішення, узагальнювати питання, що мають комплексний характер, охоплюють максимум варіантів рішень, які стосуються сфери діяльності даного працівника чи дорученої ділянки роботи; схильність до постійного удосконалення своїх знань, в т. ч. професійних; ініціативність, вміння організувати свою роботу і роботу підлеглих, дисциплінованість, почуття відповідальності за доручену справу. 

9. В тих випадках, коли на посадах спеціалістів використовуються працівники, які заочно навчаються на старших курсах вищих учбових закладів за спеціальністю юриста або економіста, а також особи, що мають середню спеціальну освіту, відповідний стаж роботи за спеціальністю в арбітражному суді і бажання поступати на навчання до вищого учбового закладу, та особи з іншою гуманітарною освітою, але із значним стажем роботи на даній посаді в арбітражному суді, вони атестуються на загальних підставах. 

10. Кваліфікаційні вимоги до працівників підрозділів, які обслуговують основну діяльність арбітражного суду (управління справами, загальний відділ, канцелярія, друкарське бюро тощо), визначаються відповідними нормативними актами (див. Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та службовців, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 27.03.86 N 102/6-142, випуск І. М., "Економіка", 1987; Укрупнені нормативи часу на роботи по діловодному обслуговуванню, затверджені Держкомпраці СРСР та Секретаріатом ВЦРПС 20.05.87 N 327/17-42, М., "Економіка", 1988; "Про затвердження Єдиних норм часу (виробітку) на друкарські роботи", постанова Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 19.06.84 N 189/11-64 (бюлетень Держкомпраці СРСР NN 1 і 2, 1985); Єдині норми часу (виробітку) на друкарські роботи, М., 1988). 

11. За результатами атестації кваліфікаційна колегія: 

присвоює атестованому відповідний класний чин; 

дає висновок про можливість висунення атестованої особи кандидатом на посаду арбітра арбітражного суду або подальшого використання спеціаліста на займаній посаді; 

звітує про свою роботу перед трудовим колективом арбітражного суду не менше 2 разів за період своєї діяльності та по закінченні повноважень. 

12. Кваліфікаційна колегія арбітражного суду при здійсненні покладених на неї повноважень діє в складі не менше половини членів колегії. 

13. До подання, адресованого кваліфікаційній колегії арбітражного суду, додається докладна характеристика працівника. 

14. Кваліфікаційна колегія арбітражного суду розглядає подання, що надійшли до неї, не пізніше як у місячний строк з дня одержання подання. 

15. Підготовка засідання кваліфікаційної колегії забезпечується головою або за його дорученням одним із членів кваліфікаційної колегії. 

16. Ведення протоколу засідання кваліфікаційної колегії, збирання необхідних матеріалів, повідомлення членів кваліфікаційної колегії та інших учасників про час засідання і порядок денний, ознайомлення з матеріалами, оформлення результатів обговорення покладаються на секретаря кваліфікаційної колегії. 

17. Розгляд питань, що піддягають вирішенню на засіданні колегії, починається доповіддю головуючого, потім заслуховуються запрошені на засідання колегії особи, досліджуються необхідні документи і матеріали. 

18. Рішення кваліфікаційної колегії приймається більшістю голосів. Голосування проводиться у відсутності особи, питання про яку розглядається, і запрошених осіб. Висновок викладається в письмовій формі з наведенням мотивів і підписується головуючим і присутніми членами кваліфікаційної колегії. 

19. Результати кваліфікаційної атестації повідомляються атестованій особі відразу ж після голосування. 

Висновок і характеристика атестованого долучаються до його особової справи. 

20. Висновки кваліфікаційної колегії арбітражного суду можуть бути оскаржені до кваліфікаційної колегії Вищого арбітражного суду України, яка повинна розглянути скаргу і дати на неї обгрунтовану відповідь у місячний строк. 

Кваліфікаційна колегія Вищого арбітражного суду України може підтвердити або скасувати рішення кваліфікаційної колегії арбітражного суду (в разі необхідності - з викликом спеціаліста, незгодного з результатами атестації). 

21. Спеціалістам арбітражних судів, які мають юридичну освіту, присвоюються класні чини: 
радник юстиції, 

молодший радник юстиції  
- начальникам відділів, заступникам начальників відділів, помічникам голів арбітражних судів;  

юрист першого - третього класів  
- головним спеціалістам, ведучим спеціалістам та спеціалістам арбітражного суду.  


22. Працівникам, що не мають юридичної освіти (бухгалтери, економісти тощо), присвоюються відповідні кваліфікаційні категорії: головний, ведучий спеціаліст, спеціаліст I, II категорії. 

23. Особи, які вперше призначені на посади, що потребують кваліфікаційної атестації, атестуються протягом перших шести місяців роботи. 

Організаційно-кадрове управління