Вищий господарський суд України
Про внесення змін та про відкликання деяких Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 07.05.2001 № 01-8/555) 07.05.2001

Арбітражні суди України

 

У зв'язку із змінами, що сталися у чинному законодавстві, та з огляду на питання, що постали у судовій практиці, Вищий арбітражний суд України вважає за необхідне:

І. Внести такі зміни до своїх Інформаційних листів:

1. Доповнити Інформаційний лист від 06.08.97 № 01-8/277 “Про облікову ставку Національного банку України” такими літерами і цифрами:

“з 10.03.2001 25 %

з 07.04.2001 21%”.

2. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України від 19.08.98 № 01-8/319 “Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду України соціального захисту інвалідів”:

2.1. Друге-четверте речення абзацу першого пункту 4 замінити одним реченням такого змісту: “Визначення розміру відповідних коштів, терміни і порядок надходження їх до Фонду встановлено пунктом 3 Інструкції про порядок надходження, обліку й витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України і Державної податкової адміністрації України від 02.08.99 № 130/171/398 (з наступними змінами)”;

2.2. У підпункті 4.3 пункту 4:

2.2.1. Перше речення викласти у такій редакції:

“Згідно з підпунктом 3.6 названої Інструкції відрахування цільових коштів підприємства проводять відповідно до чинного законодавства за рахунок прибутку, який залишається в їхньому розпорядженні; у разі відсутності коштів стягнення може бути проведено, зокрема шляхом звернення стягнення на майно підприємства у відповідності з чинним законодавством”;

2.2.2. Доповнити підпункт реченням такого змісту: “Необхідно також мати на увазі, що чинні законодавчі акти не надають Фондові права подавати позови про звернення стягнення на майно підприємств. Проте відповідне звернення за заявою Фонду можливе у порядку і на умовах, передбачених статтею 121 Арбітражного процесуального кодексу України”.

2.3. Підпункт 4.4 пункту 4 виключити. У зв'язку з цим підпункт 4.5 вважати підпунктом 4.4.

3. В абзаці четвертому пункту 5 Інформаційного листа від 29.01.99 № 01-8/46 “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів” слова і цифри “пункту 6 Порядку заповнення картки відмови у митному оформленні, затвердженого наказом Держмиткому України від 22.05.96 № 221” замінити словами і цифрами “пункту Порядку заповнення й використання картки відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 24.04.99 № 239”.

4. У підпункті 1.2 пункту 1 Інформаційного листа від 24.09.99 №01-8/451 “Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства” у відповіді на питання слова і цифри “від 01.03.2000 № 106-р (див.газету “Урядовий кур'єр” від 03.03.2000)” замінити словами і цифрами “від 14.03.2001 № 79-р (Офіційний вісник України 30.03.2001, № 11, ст.452, стр.69)”. 

5. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України від 11.11.99 № 01-8/531 “Про Закон України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”: 

5.1. У першому реченні пункту 4 слово “Кабінету“ замінити словом “Кабінетом”; 

5.2. Доповнити лист новим пунктом 5 такого змісту: 

“5. Стаття 6 Закону передбачає можливість обмеження або припинення господарської діяльності військової частини за рішенням Міністерства оборони України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до цієї норми постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1919 затверджено Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил”. 

У зв'язку з цим пункти 5-7 вважати відповідно пунктами 6-8. 

6. В Інформаційному листі від 31.01.2001 № 01-8/98 “Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов'язані із здійсненням права власності та його захистом”: 

6.1. У вступній частині слова “пов'язаних із застосуванням” замінити словами “щодо застосування”; 

6.2. В абзаці третьому пункту 19 назву Закону України викласти у такій редакції “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. 

7. В абзаці п'ятому Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 26.02.2001 № 01-8/280 “Про внесення зміни до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” слова і цифри “пункту 1 розділу VIII” замінити словами і цифрами “пункту 1розділу VІІ”. 

8. У підпункті “а” пункту 2 Інформаційного листа від 02.04.2001 №01-8/388 “Про Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” виключити слово “Закону”, а в підпункті “б” цього ж пункту цифри “18” замінити цифрами “18.1” і виключити слово “Закону”. 

9. В абзаці першому відповіді на питання, вміщене у пункті 5 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 20.04.2001 № 01-8/480, слова і цифри “як це передбачено Указом Президента України від 23.08.98 № 932/98, згідно з яким” замінити словами і цифрою “відповідно до статті 8 Закону України “Про обіг векселів в Україні”, згідно з якою”, а друге речення абзацу виключити; 

ІІ. Відкликати Інформаційний лист від 10.02.92 № 01-8/811 “Про деякі питання практики застосування ст.ст. 5 і 20 Закону України “Про зайнятість населення”. 

Заступник Голови Вищого 

арбітражного суду України А.Осетинський